Den ekonomiska tillväxten kan påskyndas genom investeringar i arbetskraftens kompetens. Arbetskraften i Finland har traditionellt sett haft hög kompetens, men för närvarande ser det ut som att kompetensen minskar. När arbetskraftens kompetens säkerställs, bidrar det till välfärdsstatens bevarande.

Humankapital avser en persons kunskaper, kompetens, färdigheter, sätt och andra faktorer (såsom hälsa) som påverkar produktiviteten och välbefinnandet. Ackumuleringen av humankapital börjar inom familjen och fortsätter inom utbildning och lärande i arbetet. Humankapital är som sådant ett betydligt bredare koncept än utbildning. Kompetent arbetskraft innebär ofta arbetskraft med stort humankapital.

Humankapital kan påverka den ekonomiska tillväxten via olika mekanismer. För det första förbättrar investeringar i humankapital kvaliteten på arbetet och således produktiviteten i arbetet. För det andra underlättar humankapital innovation, som i sin tur bidrar till kontinuerlig ekonomisk tillväxt.

Forskning och produktutveckling förknippas vanligtvis med betydande externa effekter: innovativa lösningar påverkar samhället på bred basis.

Dessa externa effekter utgör ett skäl till att stödja innovation, och ett sätt att skapa förutsättningar för innovation är att stödja ackumuleringen av humankapital. Med andra ord kan samhället öka den ekonomiska tillväxten genom att investera i humankapital.

Samstämmigheten bland ekonomer är att humankapital ökar den ekonomiska tillväxten, även om det har visat sig vara svårt att verifiera påståendet empiriskt. Effektens riktning har med andra ord etablerats, men det råder osäkerhet beträffande dess omfattning.