Den realiserade bruttoupplåningen uppgick till 14,8 miljarder euro år 2019. Av detta belopp utgjorde emissionen av långfristiga lån 8,8 miljarder euro medan resten utgjordes av kortfristig upplåning. Bruttoupplåningsbehovet för de kommande åren beräknas förbli cirka 20–25 miljarder euro årligen.