Den ekonomiska tillväxten i Finland var 2019 fortsatt förhållandevis stadig. Exporttillväxten fortsatte och konsumtionen ökade stadigt, medan investeringstillväxten blev rätt blygsam. Den finska ekonomins gynnsamma cykel mot slutet av årtiondet har förbättrat den offentliga ekonomin. Både den offentliga sektorns skuld och statsskulden i förhållande till BNP minskade också 2019.

Finlands BNP ökade med 1,6 procent under 2019, i enlighet med finansministeriets prognos i december. Under 2019 var tillväxten inom världshandeln svag till följd av handelskonflikter och av cykliska orsaker, men volymen på de finska exporterna ökade ändå med 4,0 procent under 2019. Bytesbalansen uppvisade ett underskott på 1,2 procent i förhållande till BNP. Arbetslöshetstalet minskade till 6,7 procent och sysselsättningsgraden ökade till 72,6 procent. Inflationen i Finland förblev dämpad vid 1,1 procent.